Annons

Elda med biobränsle

Pellets

I dag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning.

Av: Lars Andrén Ill: Gordon Linder, 27 juni 2002

Rätt utrustning räddar ekonomin och miljön!Allt sedan urminnes tider har vi värmt våra bostäder med vedeldning. Även idag utgör biobränslet en viktig resurs och står faktiskt för merparten av vår energiförsörjning. Skogen är utan tvekan en av vårt lands viktigaste naturtillgångar.

Biobränsleanvändningen har många fördelar. Den är inhemsk, förnybar och, rätt använd, miljövänlig. Förbränningen av biobränsle leder inte till några nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid. Detta gör att när man ersätter fossila bränslen (olja eller gas) med någon form av biobränsle kan också miljöresultatet bli bra. Det finns många anledningar att i större omfattning utnyttja denna rikliga resurs för produktion av värme, varmvatten och där det ekonomiskt är motiverat elkraft. Men det är viktigt att man ställer krav på förbränningen, så att utsläppen av skadliga ämnen (tjära, kolväten och kväveoxider) reduceras. För detta krävs en modern och effektiv eldningsutrustning, anpassad till användningsområdet.

Annons

Många vedeldare

Det är redan idag många villaägare som använder biobränsle. Den traditionella vedeldningen dominerar. Ungefär 450 000 småhus använder i någon form biobränsle för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten. En anledning till att många väljer vedeldning är att man med eget arbete kraftigt kan reducera värmekostnaden. För dem som har tillgång till egen ved kan kostnaden uppskattas till ca 5 öre per kWh. Om man köper råvaran, men själv sågar och klyver, stiger priset till ca 15 öre per kWh. Kostnaden för färdig värme ligger något högre och varierar beroende på anläggningens investeringskostnad och verkningsgrad.

Välj rätt utrustning och bränsle!

Det gäller att välja rätt eldstad för rätt ändamål. När man talar om traditionell vedeldning är det framför allt fastigheter på landsbygden som har bäst förutsättningar. Här finns tradition, utrustning (maskiner för transport, sågning och klyvning) och inte minst utrymmen för såväl pannutrustning som vedlager. Det är stora mängder ved som ska hanteras och lagras. För villor i tätort, med begränsade utrymmes- och hanteringsmöjligheter, kan därför pelletseldning vara ett alternativ.

Moderna pannor med bättre teknik

Nya pannor har som regel en omvänd förbränning eller underförbränning. Det betyder att den gas som bildas i brännkammaren leds vidare till en efterförbränning. För att höja förbränningstemperaturen fodras brännkammaren med keramik. I ett konvektionsparti överförs sedan värmen till pannans vatten. Vid en bra värmeöverföring överstiger inte rökgasernas temperatur 225 °C. De modernaste pannorna arbetar med recirkulerande blålågeteknik. Förbränningsgaserna återcirkuleras, vilket ger en fullständigare förbränning. Verkningsgraden kan på så vis optimeras och utsläppen minimeras.

Anslutning till ackumulatortank

Alla vedpannor måste, för att fungera bra, arbeta mot ett värmelager. Det vill säga anslutas till en ackumulatortank. Vedpannans höga effektavgivning (värmeproduktion) måste lagras från det tillfälle man eldar tills värmen behövs. Ackumulatortanken är nödvändig för en säker eldning och för att pannans förbränningstemperatur kan hållas konstant på den nivå den är konstruerad för. Samtidigt bidrar ackumulatortanken till att pannans funktion och verkningsgrad optimeras, på så vis minskar utsläppen av skadliga ämnen.

Det är viktigt att ackumulatortankens volym dimensioneras efter pannans effektavgivning och husets effektbehov. För att få en bra funktion på systemet måste tanken installeras på rätt sätt. Anlita alltid en fackman för dimensionering och inkoppling! En ackumulatortank ger också ett flexiblare värmesystem, både vad gäller val av energislag och möjligheten att växla mellan olika alternativ, t.ex. ved och sol. Från och med år 2002 kommer det, enligt ett regeringsförslag, att ställas krav på att en vedpanna ansluts till en ackumulatortank!

Sätta in kakelugn, kamin etc

Ett annat sätt att få värme eller att komplettera sin uppvärmning är att installera en lokaleldstad. Till lokaleldstäder räknas kakelugnar, täljstensugnar, kaminer eller liknande. Fördelen med en lokaleldstad är att den är lättplacerad. För hus som saknar skorsten finns idag moderna skorstenar att tillgå, som är enkla och smidiga att montera var man vill i huset.

När man väljer lokaleldstad är det viktigt att fundera igenom hur man tänker använda och utnyttja den. Är man ute efter trivseleldning och vill bara komplettera sin uppvärmning är de lätta eldstäderna utmärkta alternativ. De tar inte så stort utrymme i anspråk och kostar i regel inte så mycket. En lätt eldstad avger all värme i samma takt som man eldar, vilket lätt kan skapa övertemperaturproblem.

Är man däremot ute efter att i större omfattning reducera sin uppvärmning är de tunga eldstäderna att föredra. En tung eldstad lagrar värmen, som sedan avges jämt över dygnets timmar, vilket ger en jämn och behaglig rumstemperatur. Lagerkapaciteten varierar med eldstadens vikt. En tung eldstad ger förutsättning för en bra eldning med maximalt utnyttjande av veden, med små utsläpp som resultat. Har man en fördelaktig öppen planlösning i huset, och kan placera den tunga eldstaden centralt, kan t ex en täljstensugn eller kakelugn klara upp till 70% av värmebehovet.

Pellets, ett modernt biobränsle

Pellets är en ren naturprodukt och produceras av trärester, sågspån, kutterspån, bark eller liknande. Inga tillsatser används vid produktionen. En av fördelarna med pellets är det stora energiinnehållet. Pellets innehåller mer än dubbelt så mycket energi per volymenhet som vanlig ved. Vid sidan om detta är pelletseldningen bekväm och enkel och kan i mångt och mycket jämföras med oljeeldning.

Priset på pelletsen varierar mellan 1.250:- och 1.650:- per ton, beroende på hur den levereras, säckvis (20 kg), storsäck (750 kg) eller med bulkbil och med transportsträckan. Som färdig värme blir pellets med dagens energipriser cirka 25-40% billigare än olje- eller elvärme.

Det finns två sätt för villaägaren att använda pellets, antingen i en pelletsbrännare eller en pelletskamin. Båda alternativen är i stort sett helautomatiska, om man bortser från uraskning och sotning. Det finns även kompletta pelletspannor med inbyggda brännare eller pelletsbrännare, som ansluts till den befintliga olje- eller vedpannan. Sedan några år tillbaka finns det P-märkta sådana. Via Sveriges Provnings och forskningsinstitut i Borås (www.sp.se) kan man få tillgång till vilka pelletsbrännare och -kaminer som klarat P-märkningen.

I de fall man ansluter en pelletsbrännare till en modern panna får man en bra funktion på sin värmeanläggning, med verkningsgrader upp till 80 - 85%. Det är viktigt att det finns utrymme för ett mindre eller större pelletslager intill pannan. Rådgör med leverantören eller installatören för bäst funktion. Ju större lager, desto bekvämare eldning.

Pelletskaminer har en liknande funktion som de lätta lokaleldstäderna. Skillnaden är att pelleskaminen erbjuder en långt bekvämare eldning än t ex en braskamin. Ofta inrymmer pelletskaminen i sig själv pelletslagret. Behållarna i kaminerna brukar ha en kapacitet att lagra bränsle för 1-3 dygns värmebehov. Eldningen är bekväm och de flesta kaminer har automatisk värmereglering. Värmen sprids huvudsakligen med en fläkt.

Ta kontakt med sotaren

Det är viktigt att kontakta skorstensfejarmästaren i samband med installationen av en eldstad, oavsett om det gäller anslutning till en befintlig skorsten eller montering av en ny. I de fall en ny skorsten ska monteras måste dessutom byggnadsnämnden underrättas.

Alla kan vinna på ökad biobränsleanvändning

Det finns stora möjligheter att öka användningen av biobränsle i Sverige. Med rätt utrustning anpassad till användningsområdet vinner både miljön och ekonomin stora fördelar med ett ökat biobränsleutnyttjande. Utsläppen av koldioxid minskar påtagligt när oljeeldning ersätts med biobränslen. Det är också klokt att ersätta elvärme med biobränslealternativ, så att elen istället effektivt kan utnyttjas i vårt lands industriproduktion och för att sprida ljus och driva våra hushållsapparater m m. Alla vinner på ett ökat biobränsleutnyttjande. Vi kan dubbla vårt uttag utan att äventyra återväxt och genom askåterföring kan vi se till att kretsloppet i naturen inte ruckas.

Modern eldstad med underförbränning

En vedpanna kan arbeta med tre olika förbränningsprinciper. Överförbränning är den vanligaste i äldre pannor. Moderna pannor arbetar som regel med omvänd förbränning eller undrförbränning, vilket skapar bättre förutsättningar för en effektiv, hälso- och miljövänlig eldning.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Redaktionen rekommenderar

27 juni 2002 Lars Andrén Ill: Gordon Linder
Annons
Annons
Mer om Pellets

Det stora värmevalet - pellets

Pellets Är det inte väldigt krångligt med pellets? Vi i Villa hjälper dig reda ut myter och missuppfattningar kring pellets som uppvärmningsalternativ.

Så väljer du rätt värmesystem - biobränslen

Pellets Det hänger på huset när du ska välja värmesystem. Var huset är placerat, hur det är isolerat, hur många som bor där - och inte minst vilka vanor man...

10 svar om pellets

Pellets Pelletsuppvärmning blir allt vanligare och fördelarna är många. Men vad är pellets egentligen och vad krävs för att kunna övergå till en pelletsanläggni...

P-märkt pelletsutrustning – säker uppvärmning!

Pellets Att köpa P-märkta pelletskaminer minimerar riskerna vid eldning. Här förklarar SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut varför det lönar sig att köpa P-märkt.

Stormen ger billigare villavärme

Pellets Stormen över Sydsverige har skapat en stor tillgång på råvara. Med största sannolikhet kommer priserna att sjunka rejält på biobränsle.

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Pellets Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är...

Så undviker du brand med pellets

Pellets Tänk på detta för att undvika brand med pellets. Allt fler använder pellets för att värma upp sin villa. Bra för både miljö och plånbok. Men på räddningsverket är man rädd för fler bränder.

R & R test av pelletsbrännare

Pellets Här kan du kolla in tidningen Råd Röns stora test av pelletsbrännare mars 2002.

Storsatsning på pellets

Pellets Energimyndigheten har dragit igång projektet "Trygg pelletvärme i småhus". Projektets syfte är att underlätta för konsumenten att installera utrustning...

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]