Annons

Hur får man bort oönskade magnetfält?

Energiberäkning

En ny metod tar bort starka magnetfält och tillämpas på många arbetsplatser, men som lika gärna kan användas i småhus.

Av: Gunnar W Bergman, 14 januari 2001

Spök på bildskärmen? En bildskärm eller TV är nog den vanligaste indikatorn på magnetfält i vår dagliga värld. Om bildskärmen fladdrar finns det förmodligen alltför starka magnetfält, som kan tas bort med en ny metod. Denna har redan tillämpats på många arbetsplatser, men kan lika gärna användas i småhus.


Professor Christer Harrysson, Falkenberg, har underlag från hundratals villor.


Vanlig hemdator av känt märke ger ett onödigt kraftigt elfält - 20 gånger gränsvärdet vid sittplatsen. Professionella datorer ger ofta betydligt svagare fält.

Vi har tidigare berört elöverkänslighet. Nu kommer vi in på praktiska detaljer kring de oönskade el- och magnetfälten, men lämnar mobiltelefoner och antenner till sådana system därhän, eftersom fälten från sådana är högfrekventa. Vi koncentrerar oss i stället på de lågfrekventa fälten under 2000 Hz (d v s under 2000 cykler per sekund).
Man räknar med att ca 100 cancerfall av 40 000 per år är relaterade till elanvändning. Magnetfälten anses viktigast, beroende på att de går igenom kroppen och inte bara berör huden, som de elektriska fälten. Genom epidemologiska undersökningar har man ansett sig kunna konstatera en cancerframkallande risknivå i intervallet 200 - 300 nT magnetisk flödestäthet (nT=nano tesla). De cancerformer man då talar om är leukemi och hjärntumörer. Rent statistiskt utvecklar ett barn av 25 000 leukemi.

Annons

Försiktighetsprincipen

Frågan om alltför höga nivåer på magnetfält kom först upp i USA, där forskare vid det ansedda Carnegie Mellon- universitetet i Pittsburg formulerade ett normgivande förhållningssätt till problemen med magnetfält invid eller under kraftledningar. Deras "försiktighetsprincip" sätter när det gäller magnetfält gränsvärdet på 200 nT. För elektriska fält har man antagit en begränsning på 10 V/m (volt per meter).
Numera har fem svenska myndigheter, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut, ställt sig bakom denna "försiktighetsprincip", som officiellt går under namnet "Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält".

Läckström ger magnetfält

Ofta är det i elskåp eller via elkablar, som de oönskade magnetfälten uppstår. Tvättstugor, liksom fläktar eller ventilationssystem kan ge höga nivåer - flera gånger gränsvärdet. Magnetfälten kan följa rörstammar långa vägar. Ett halvt rum kan vara nästan fritt från magnetfält, medan den andra halvan kan ha ett fält väl över gränsvärdet. Det hela beror på vilken väg läckströmmarna tar. Tumregeln är här att man uppnår gränsvärdet 200 nT ca 1 meter från en ledare vid en strömstyrka av 1 ampère. Det betyder att läckströmmar kan finnas lite varstans.


Vid entréer kan ofta nivåer på flera gånger gränsvärdet uppmätas, eftersom strömmen ofta leds in i husen där.

Tre viktiga punkter

Låt oss sammanfatta tre punkter, som Yngve Hamnerius, docent i elektromagnetism vid Chalmers Tekniska Högskola har ställt upp:

1 Utanför byggnader kan exempelvis kraftledningar eller vagabonderande strömmar i rör och kablar orsaka magnetiska växelfält.

2 Inne i byggnader kan magnetiska växelfält uppstå genom vagabonderande strömmar i kablar, vattenrör etc. Det är obalans i belastningen eller övertoner från olinjära belastningar, som är en källa till dessa strömmar.

3 Slutligen är en annan huvudorsak lokala källor, som transformatorer, motorer samt olika elektriska apparater. Tänk t ex på att placera klockradion minst en meter från huvudkudden, eftersom radion både kan omges av ett starkt magnetfält och ett elektriskt fält. Även om mycket talar för att de allra värsta problemen finns ute i industrin - svetsare är en utsatt yrkesgrupp - eller i transportväsendet - här är kanske lokförare mest i riskzonen, de utsätts för nivåer på i genomsnitt ca 20 gånger gränsvärdet. De som arbetar vid eluppvärmda ugnar är även de mycket utsatta.
I äldre villor liksom radhussamfälligheter finns ofta alltför höga magnetfält. Fälten är kraftigare i städerna än ute på landet, beroende på högre installationstäthet i tättbebyggda områden.


När Ulf slår upp mätarskåpet uppmäter han våldsamt höga magnetfältsvärden. Dörrarna till skåpet reducerar ganska kraftigt. Stanniolinklädnad skulle kunna ta bort lite ytterligare genom de motriktade fält, som bildas i folien.

Barncancerstudier

Vad man framförallt inte vill är att barn i sin dagliga miljö ska utsättas för magnetfält över gränsvärdet. Två rapporter visar på en ökad cancerrisk vid magnetiska fältnivåer över 200 - 300 nT

Den första undersökningen genomfördes 1992-93 av Froderus m fl. En annan barncancerundersökning har samtidigt genomförts av Feychting-Ahlberg.

1994, när "Försiktighetsprincipen" började slå igenom, skaffade sig professor Christer Harrysson från Falkenberg, expert på energi och "sjuka hus", på uppmaning av Kommunförbundet en el- och magnetfältsutrustning. Han sammanställde först för Boverket en rapport i tre delar, där en innefattade "Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor". Här finns mätningar av el- och magnetfält i 30 daghem och skolor, ibland med höga värden. Höga magnetfältsvärden har Christer Harrysson också mätt upp i en del äldre hus med risigt gjorda installationer eller med olika energiapparater. Han har mätvärden från hundratals hus arkiverade och i mån av finansiering kan han sammanställa en fullödig rapport på detta viktiga område. I ett datarum i en skola i Sydsverige t ex fanns ett magnetfält på 20 gånger gränsvärdet. Datorerna där gick sönder stup i kvarten. Christer Harrysson frågar sig om inte människor också går sönder vid så höga magnetfält?

Egna mätningar

För att själva kontrollera var man kan hitta magnetfält har vi använt en relativt prisbillig mätare, en s k Field Finder, där man genom en enkel knapptryckning kan växla mellan att mäta elektriska fält (i V/m) till magnetfält (i mikrotesla). I vissa rum, som vetter mot elskåpet i min bostad, mäter jag upp 300 - 400 nT, vilket är 1,5 - 2 gånger gränsvärdet. Vid min entré är det ca 500 nT och alldeles framför elskåpet 1000 nT. Huset är byggt i början av 90-talet, men man tycks ha försummat det här med läckströmmar. Vid entrén till baksidan på huset ligger en tvättstuga, där vi mäter vi upp nivåer kring 1000 nT.


Ulf mäter upp ett mycket kraftigt magnetfält, där elen från markkabeln går in i huset alldeles vid garageinfarten.


Med tre cylindriska järnkärnor monterade på elkabeln i elcentralen avlägsnades magnetfältstörningen och bildskärmen började fungera som den skulle - notera kabelslingorna runt kärnorna, som ger en ännu effektivare fältborttagning.

Besök hos lumparkompis

Vid ett besök hos en gammal lumparkompis i ett äldre tvåvåningsvilla i stockholmsförorten Herrängen registrerar vi våldsamma magnetfält, på upp till 100 gånger gränsvärdet, när han slår upp dörrarna till mätarskåpet. Annars hittar vi generellt de kraftigaste fälten i undervåningens hall och i ett hobbyrum. Kompisen Ulf blir lite ställd och börjar fundera på om inte någonting borde göras, trots att han inte normalt uppehåller sig där de starkaste fälten finns. Han berättar att man numera har elkablarna nergrävda, och mycket riktigt uppmäter vi magnetfältsnivåer på upp till 20 gånger gränsvärdet, där elen går in i huset vid garageinfarten. Ungefär samma nivåer mäter vi sedan upp invid mätarskåpen ute vid gatan.

Smidig metod

En åtgärd, som begränsat oönskade magnetfält betydligt, har nyligen genomförts till allmän belåtenhet i ett låghus från miljonprogramstiden i norra Storstockholm. Här var det en bostadsrättsinnehavare, som besvärades av så svåra störningar, i form av pulserande fladder på bildskärmen till den dator han fått köpa genom sin arbetsgivare, att han kände sig tvungen att köpa en ny. Störningarna avtog dock inte, utan var i stort sett oförändrade. Han förstod då att det här måste röra sig om något fel förknippat med själva lägenheten, som han själv inte kunde göra någonting åt. Han frambar då sina klagomål. Fastighetsförvaltare Mikael Grufman på ett av HSBs lokalkontor i Jakobsberg tog tag i problemet med en gång.

Genom en slump hade Mikael fått kännedom om en relativt smidig och prisbillig metod att avlägsna magnetfält. Det kostade ca 15 000 kr att komma tillrätta med det starka magnetfältet på 5-10 gånger gränsvärdet inne i lägenheten. Det avlägsnades med hjälp av ett antal s k induktiva järnkärnor, en metod, som utvecklats av civilingenjör Bengt Johansson i Göteborg - en mångkunnig man, vilken tidigare har bekämpat magnetfält åt SJ, där man i många år har varit medvetna om problemen. Det starka magnetfältet hade uppkommit genom en olyckligt lagd kraftkabel, som dragits under hela huset.

Vi har hört om liknande problem i en radhussamfällighet i Norrland, där man använt en likartad metod. Resultatet har vi dock inte haft möjlighet att kontrollera. Induktiva järnkärnor tycks vara en relativt smidig och prisbilligt sätt att komma åt de oönskade magnetfälten utan att göra några våldsamma ingrepp i de byggnader, som behöver åtgärdas.

Denna metod har endast funnits tillgänglig under de allra senaste åren och är praktiskt taget okänd, såväl hos den stora allmänheten som bland berörda skyddsingenjörer och -ombud.

Det hela började med berättigade krav, som ställdes av facket (bl a TCO), på att få ner de elektromagnetiska nivåerna från bildskärmar under 80-talet.

De okända magnetfälten

Att åtgärda en villa med alltför höga magnetfält, genom metoden med induktiva järnkärnor och installation med hjälp av elektriker, bör normalt kosta mindre än 10 000 kr. Allför kraftiga magnetfält finns lite varstans, ofta på oväntade platser, som husentréer, där elen går in i huset. Vi blir inte alltid störda av dem, därför att vi inte vet om deras existens.

Vår moderna miljö är farligare än vad vi tror, anser Christer Harrysson, som också tycker att man borde se över eller kontrollmäta alla elutrustningar som tillkommit i samband med energisparandet. Man har anledning att bry sig om de magnetiska fält, som överstiger gränsvärdet, dels för att de kan störa datorer eller TV-apparater, dels med utgångspunkt från "Försiktighetsprincipen".

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
14 januari 2001 Gunnar W Bergman
Annons
Annons
Mer om Energiberäkning

Styr elförbrukningen hemma

Energiberäkning Hur tänkte du... Anders Juhl Lundberg? Anders Juhl Lundberg, VD Zense Technology AB som står bakom Zensehome – en produkt som gör det möjligt att styra elförbrukningen hemma via intelligenta vägguttag och strömbrytare.

Johan Tells 4 ekoval

Energiberäkning Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa eko-favoriter!

Krönika: Spara energi med nya vanor

Energiberäkning Vad slukar mest energi i ett hem; elektronik, dålig isolering eller tonårsbarn? Vi i Villas miljöskribent Johan Tell delar här med sig av sina fundering...

Huskompisar: Krönika Annika Marklund

Energiberäkning ”Alltså”, säger Mattias och snurrar på sin espressokopp, ”vad gick er senaste elräkning på egentligen?”

Miljönytt: Svenskarna medvetna elkonsumenter

Energiberäkning Enligt en rapport från Energimyndigheten är det fler och fler hushåll som byter elleverantör.

Nytt & Nyttigt januari 2010

Energiberäkning Slut ett eget klimatavtal! En elmätare redovisar din exakta förbrukning.

Effektivisera elvärmen

Energiberäkning Värmer du upp huset med direktverkande el? I så fall finns det troligen många dyra kilowattimmar att spara. Här får du exempel på energismarta investeringar.

Krönika: Isolera mera

Energiberäkning Misstänker du att ditt hus läcker värme? Det finns två sätt att kontrollera detta på. Antingen låter du en man med en avancerad värmekamera undersöka...

Nytt & Nyttigt april 2010

Energiberäkning Dålig lukt i fritidshuset? En solcellsdriven fläkt kan vara lösningen!

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]