Annons

Sänk bullernivån i ditt villaområde

Bygga nytt

Att sänka bullernivån i det egna hemmet är inte alldeles enkelt, utan vanligtvis en process i flera steg.

Av: Gunnar W Bergman, 14 januari 2001

Det är också en fråga om pengar, fyrsiffriga belopp om bullerskyddsskärmar behövs, även om det ibland finns ganska generösa bidrag att söka upp till halva beloppet. Ibland kostar det ingenting. Det beror på varje enskild kommuns planering eller snarare val av strategi för att komma åt bullret.

Varje kommun har idag högskoleutbildat folk, som ofta förstår sig på bullerproblemen och har en bra insikt om hur de ska lösas.
Vad man själv kan göra, utan att ta kontakt med kommunen eller att ha fått bygg-lov, är att täta fönstren. Slanggummilister, EPDM-material eller silikon brukar vara bra, däremot ska man akta sig för textil- och skumgummilister, vars ljudisoleringseffekt snabbt reduceras eller ofta försvinner helt efter en tid.

Annons

Kontakta miljöförvaltningen

Om man nu vill gå längre, till fasadförändrande ombyggnader, kan man lika gära kontakta hemkommunens miljöförvaltning och fråga om ens område har blivit bullermätt. Om svaret är jakande kanske det kan finnas bidragspengar att hämta. Det beror på. Vissa kommuner med en god planberedskap har lyckats skaffa fram ganska avsevärda bidragsbelopp, speciellt för de villaägare där man alldeles utanför fönstret till ett boningsrum kan mäta upp en ekvivalent ljudnivå utomhus (s k frifältsvärde) på över 65 dB(A). Så höga nivåer, och i vart fall över 70 dB(A), brukar prioriteras i alla bullerreduktionsplaner, så det kan vara värt att ta reda på kommunens inställning till bullerproblemen eller om ens område finns med på någon bullerkarta. Det finns nämligen myndighetsdokument man kan åberopa, speciellt Infrastrukturpropositionen, där riksdagen anslagit 8,5 miljarder kronor för miljöförbättrande åtgärder på statliga vägar för perioden 1998-2007. Särskilda statsbidrag på kommunala gator för perioden 1998-2002 infördes samtidigt. Även Banverket har anvisats medel till bullerskydd under planperioden.

Planberedskap är A och O

Vilken politisk färg de styrande i kommunen har tycks inte spela så stor roll. T ex i två borgerligt styrda kommuner, Danderyd och Huddinge i Storstockholmsområdet, är bullerfrågorna idag inte någon politisk fråga, men de ställer krav på beslutskompetens hos politikerna och visar i viss mån på de olika miljöförvaltningarnas planberedskap.
En bullerstörd villaägare bör tänka sig för både en och två gånger innan han ger sig på egna insatser. Som sagt, börja med fönstren innan ni ger er i kast med bullerskyddsskärmarna.

Danderyd först på plan

Döm själva, vilken ni anser vara bäst: Danderyds-modellen med samordning och samråd med ljudkonsult inkopplad och arkitektritade bullerskärmar, eller Huddingemodellen, där bidrag ges ganska frikostigt, men där kommunen låter valfriheten vara ganska stor. En sak har de båda modellerna gemensamt, något man bör ta fasta på i fortsättningen - klagomålen har blivit färre och folk är nöjdare. Det är en vinst i sig.
Vi börjar med bullerplaneringen i Danderyds kommun, eftersom man var först ute där. Redan 1990 talade man om att någonting måste ske för att komma tillrätta med bullerproblemen. Oberoende av regering och riksdag fattades ett kommunalt beslut, som identifierade tre viktiga bullerstråk med högsta prioritet för åtgärder mot gatu- och tågbuller.

En av huvudvägarna tog staten hand om. När det gäller Roslagsbanan förhandlar man fortfarande med SL vem som ska stå för kostnaden, men för en bullrig genomfartsled har kommunen tagit på sig det fulla ansvaret. Till sin glädje fick man även del av statliga bidragspengar, berättar Danderyds miljöchef Jörgen Bengtsson stolt. Kommunen genomförde redan 1994 en trafikbullerinventering. Med teoretiska beräkningar - man tyckte att det var vanskligt att gå in och mäta bullret i villaträdgårdarna - fastställdes olika prioriteringsgrader i en skala från 1 - 4. Man anlitade en ljudkonsult med stor erfarenhet av samhällsbuller. Estetiken sköttes av en arkitekt Bo Melander, som utöver utformningen av bullerskärmarna såg till att färgsättningen av dessa harmonierade med omgivingen. Redan nu kan vissa fördelar med samordningen märkas. Folk, som känner sig störda kan få det lugnande beskedet att de framöver kan få sina problem lösta enligt den prioriteringsplan, som kommunen har tagit fram tillsammans med ljudkonsulten. Fördelen är här att kommunen står för hela kostnaden. Ett par miljoner årligen är avsatta i en plan, som rullar på år efter år till dess alla bullerproblem har lösts.

Huddinge hade karterat

För några somrar sedan fanns det pengar att hämta från Vägverket. Just då hade Huddinge kommun precis mätt färdigt bullernivåerna längs huvudvägen mellan komundelarna Segeltorp och Stuvsta, som på vardagar är hårt trafikerad, även av tung trafik, eftersom detta är en tvärväg som även i den ena änden förbinder denna del av Huddinge med E4-an och i den andra med Farsta och andra delar av Södertörn.
Via Gatukontoret kunde man söka bidragspengar, och vid nivåer över 65 dB(A) blev det ca hälften av vad skärmen kostade, efter en viss schablon. Slutresultatet blev att såväl bra som mindre bra skärmar sattes upp, alltså med full valfrihet. Som kommunens miljöingenjör Lena Fyrvald, medger, är det tråkigt att folk sällan fattar att bullerskärmarna måste dras in minst 7 meter på sidorna, för att man ska få full effekt. Tätningen i form av bl a makadam mellan skärm och mark är på många ställen bristfällig. Man har en känsla av att många skärmar har satts upp bara för att komma åt pengar till en inhägnad. Andra problem tycks vara att grindarna eller portarna mot gatan inte har samma höjd som bullerskärmarna, vilket förtar en del av dessas effekt.

Teknik och estetik brister!

En estetisk brist är också att många skärmar gjorts alldeles för höga, vilket nästan helt omöjliggör såväl insyn som utsikt. Några decibel bör man nog offra på denna fråga, innan man sätter upp sin skärm. Härmed är inte sagt att inte ganska snygga skärmar, som väl harmonierar med bebyggelsen, har kommit upp också i Huddinge.

Den värsta tekniska bristen tycks vara avsaknaden av indrag vid tomtgränserna. Dessutom har man låtit bli att fuktskydda bullerskyddsskärmen genom målning eller så har man inte satt upp någon form av lutande list upptill för att förbättra avrinningen av regnvatten. Detta är en följd av att inga styrmedel, utöver bygglovet, finns från kommunens sida och heller inte har man gett någon teknisk eller estetisk rådgivning eller hjälp med upphandling eller entreprenad. Här hade nog Lena Fyrvald önskat att man hade ställt bättre resurser till förfogande, eftersom detta generellt hade hjälpt upp kvaliteten. Hon noterar dock som positivt att klagomålen blivit färre. Folk är alltså mer nöjda nu än tidigare, eftersom man har genomfört någon form av åtgärder.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
14 januari 2001 Gunnar W Bergman
Annons
Annons
Mer om Bygga nytt

Jag & huset - Maria Montazami

Bygga nytt Maria Montazami. Aktuell med: Hollywoodfruar på TV3 säsong 4

Att längta bort. Eller till: Krönika Annika Marklund

Bygga nytt Men alltså, hur känns det egentligen? Att flytta till ett ställe som är så… litet?” Samma fråga, om och om igen. Snart har alla jag känner ställt den....

Passivhus blir byggnorm på sikt

Bygga nytt Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger. Det visar en färsk marknadsöversikt från Energimyndigheten och det står klart...

9 frågor om gåvor och arv

Bygga nytt Vi får många frågor som handlar om gåvor och arv. Ingrid Kindahl, ekonomiskribent och Vi i Villas ekonomiexpert hjälper till att reda ut begreppen.

Jag & huset - Peter Barlach

Bygga nytt Peter Barlach, Vi i Villas egen vardagsrumstrubadur. Aktuell med: Fifteen Love, en kritikerrosad ungdomsroman

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Bygga nytt Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

Jag & huset - Jonas Jonasson

Bygga nytt Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Kan du din Rut och Rot?

Bygga nytt Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Bygga nytt Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]