Bilda samfällighetsförening

Bygga nytt

Är du engagerad i hur dina närområden utformas? Då kanske det kan vara en idé att starta en samfällighetsförening.

Av: Robert Kiejstut, 14 juni 2002

Här får du reda på vad du behöver veta av juristen.

Olika begrepp
Gemensamhetsanläggningen ägs av delägarfastigheter. Delägarfastigheterna utgör tillsammans en samfällighet/anläggningssamfällighet. Delägare är de som är ägare till delägarfastigheterna. Delägarna kan bilda en samfällighetsförening för att sköta förvaltningen av gemensamhetsanläggningen.

Så här bildas en gemensamhetsanläggning?

Enligt anläggningslagen kan en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa, inrättas som gemensamhets-anläggning. Själva bildandet av gemensamhetsanläggningen sker vid en lantmäteriförrättning och handläggs av lantmäterimyndigheten.

Vid förrättningen prövas om lagens villkor för gemensamhetsanläggningens bildande är uppfyllda. Om så är fallet fattar lantmäterimyndigheten ett anläggningsbeslut där det anges vilka anläggningar som ingår och vilka fastigheter som är delägarfastigheter. Dessa åsätts ett andelstal som fortsättningsvis utgör grunden för fördelning av kostnaderna för förvaltning och underhåll.

Annons

Så här bildas en samfällighetsförening

Det vanligaste tillfället då en samfällighetsförening bildas är i anslutning till den förrättning där gemensamhetsanläggningen bildas. En samfällighetsförening kan också bildas genom att någon delägare i gemensamhetsanläggningen tar initiativ och begär att lantmäterimyndigheten skall hålla ett konstituerande sammanträde. I likhet med en förening skall man anta stadgar och välja styrelse. Samfälligheten skall vara registrerad hos lantmäterimyndigheten.

Samfällighetens förvaltning

Gemensamhetsanläggningen förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

Vid delägarförvaltning finns ingen speciell organisation som förvaltar samfälligheten, utan delägarna själva kommer överens om förvaltningen. Delägarna måste vara fullständigt eniga i alla frågor. Om inte enighet kan uppnås, finns en möjlighet att begära ett delägar-sammanträde. Detta förfarande är dock omständligt och kostsamt.

Vid föreningsförvaltning har man som ovan nämnts, bildat en särskild juridisk person som skall förvalta samfälligheten, nämligen en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning den bildats för och som står angiven i anläggningsbeslutet. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Samfällighetsföreningens förvaltning och verksamhet regleras av:
· Anläggningsbeslutet
· Föreningens stadgar
· Lagen om förvaltning av samfälligheter
· Anläggningslagen

Föreningsstämma

I likhet med andra föreningar är föreningsstämman det högsta beslutande organet. Delägarna/medlemmarna får här framföra åsikter om det gångna årets förvaltning, besluta om riktlinjer för de kommande åren samt välja styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsen skall sedan under verksamhetsåret verkställa stämmans beslut och i övrigt svara för den löpande förvaltningen. Styrelsens förvaltning granskas inför varje föreningsstämma av en eller flera revisorer som utsetts på stämman.

I styrelsens arbete ingår att inför årsstämman upprätta en utgifts- och inkomststat, i dagligt tal kallad budget. Av denna skall bland annat framgå vilka kostnader föreningen får för att driva och underhålla gemensamhetsanläggningen samt det belopp som skall tas ut av medlemmarna för att täcka dessa kostnader. Vidare skall en debiteringslängd för kommande verksamhetsår upprättas. Debiteringslängden skall utvisa vilket totalt belopp som skall uttaxeras av medlemmarna, vad varje medlem har att betala samt när betalning skall ske.

Det kan vara värt att notera att styrelsen i en samfällighetsförening har ett stort ansvar. Dels har man att se till att gemensamhetsanläggningen hålls i avsett skick. Man skall svara för löpande underhåll och även planera kommande underhållsåtgärder. Dels har man ett ansvar för att anläggningen är säker så att skador och olyckor inte inträffar. Vidare har man ett ansvar för ekonomin i föreningen. Ytterst kan styrelsen ställas tills svars för att man exempelvis försummat att taxera ut pengar av medlemmarna till nödvändiga åtgärder inom förvaltningen. Likaså ifall man försummar att driva in pengar från en medlem som inte betalat sin förfallna avgift till föreningen.

Lån

Utdebiterade och förfallna avgifter till föreningen är direkt utmätningsbara hos respektive medlem. Dessutom är föreningens fordran förenad med förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter. Vid en exekutiv auktion får alltså föreningen utdelning före pantbreven i fastigheten.

Denna i lag stadgade förmånsrätt har fördelen att en samfällighetsförening kan ta upp lån utan att ställa någon form av säkerhet.

14 juni 2002 Robert Kiejstut
Annons
Annons
Mer om Bygga nytt

Jag & huset - Maria Montazami

Bygga nytt Maria Montazami. Aktuell med: Hollywoodfruar på TV3 säsong 4

Att längta bort. Eller till: Krönika Annika Marklund

Bygga nytt Men alltså, hur känns det egentligen? Att flytta till ett ställe som är så… litet?” Samma fråga, om och om igen. Snart har alla jag känner ställt den....

Passivhus blir byggnorm på sikt

Bygga nytt Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger. Det visar en färsk marknadsöversikt från Energimyndigheten och det står klart...

9 frågor om gåvor och arv

Bygga nytt Vi får många frågor som handlar om gåvor och arv. Ingrid Kindahl, ekonomiskribent och Vi i Villas ekonomiexpert hjälper till att reda ut begreppen.

Jag & huset - Peter Barlach

Bygga nytt Peter Barlach, Vi i Villas egen vardagsrumstrubadur. Aktuell med: Fifteen Love, en kritikerrosad ungdomsroman

Krönika: Vem ska besiktiga och varför

Bygga nytt Jag skulle vilja dra till med en gamla klyscha – om det tvista de lärda! Besiktiga före visning, före kontrakt. Efter köpekontrakt med besiktningsförbeh...

Jag & huset - Jonas Jonasson

Bygga nytt Jonas Jonasson, författare till succé-debutboken ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Kan du din Rut och Rot?

Bygga nytt Hoten mot Rut och Rot är borta. Efter allianssegern i valet vet vi att både hantverksjobb och hushållsarbete i villan ger skatterabatt i åtminstone...

Ledaren: Välkommen till Vi i Villa!

Bygga nytt Jag upptäcker möjligheter med ny teknik nästan varje dag – i min mobil, på min dator, hemma vid teven.