Annons
Foto: Pixabay

Så slipper du fukt och lukt i krypgrunden

Byggmaterial

Står ditt hus på krypgrund? I så fall finns anledning att vara lite extra uppmärksam. Många hus med den konstruktionen får nämligen allvarliga problem med fukt, mögel och dålig lukt. Här får du reda på hur du får bukt med problemen.

Av: Margareta Inninger, illustration Ulrika Carlsson, 05 april 2004

När den uteluftventilerade krypgrunden kom på 50-talet ansågs den som en genialisk konstruktion, men det dröjde inte länge förrän fuktproblem började uppstå.

Många nybyggare på 60- och 70-talen valde därför att grundlägga sina hus med platta på mark istället, men på den tiden var metoden outvecklad och fungerade dåligt.

Krypgrunden blev därför populär igen. På 80-talet till och med subventionerades grundläggningen av staten. Av de totalt 210.000 småhus som uppfördes mellan 1982 och 1991 försågs vart fjärde med kryprumsgrund. Med plastfolie på marken samt fler och större ventiler fungerade konstruktionen bättre. Genom ökad luftgenomströmning och mindre avdunstning från marken slapp man röta, men risken för mögel och elak lukt fanns tyvärr kvar.

Annons

Markfukt största boven

I dag är det andra tongångar.

Konstruktionen platta på mark har utvecklats och det finns experter som till och med vill förbjuda byggandet av uteluftventilerade krypgrunder. Alla är dock inte så drastiska.

– Bygger man nytt ska man kanske hellre välja platta på mark och om inte det är möjligt satsa på krypgrund utformade som varmgrund, säger forskaren och konsulten Olle Åberg, som bland annat skrivit böcker i ämnet på uppdrag av Byggforskningsrådet.

Mögel behöver vatten för att utvecklas, därför gäller det att hålla kryprummet så torrt som möjligt.

Konstant markfukt är den största boven, den ger mögel tid att växa till sig och efter hand kan det börja lukta illa. Allra värst är det på sommaren, speciellt om inledningen är kylig och vädret sedan snabbt övergår i en värmebölja. Då dras varm och fuktig luft in genom ventilerna och fälls ut som kondens på mark och trä i den svalare miljön. Har man otur blir resultatet utbredda angrepp på kort tid.

– Alla hus som är byggda med kryprum får dock inte problem, men oacceptabelt många, konstaterar Olle Åberg.

De senaste decennierna har situationen förvärrats. Förklaringarna är flera, t.ex kravet på ökad komfort. Vi vill ha varmt inomhus och slippa drag, men med mer isolering i golven blir kryprummet kallare vilket i sig ökar luftfuktigheten.

Vädret är en annan orsak till att många fått problem, t.ex kan ovanligt många varma vintrar i följd samt flera år med riklig nederbörd stimulera mögeltillväxt.

Täck och ventilera

För att hindra vatten från att rinna in i krypgrunden bör man se till att dräneringen runt om huset fungerar och att marken utanför muren sluttar tillräckligt utåt. Dessutom bör husnära rabatter undvikas.

Fukten luftas bort snabbare med fler och större ventiler. De ska sitta ordentligt över marknivå och vara utformade så att inte vatten kan tränga in. Se också till att de är rensade från skräp.

Markfukten är svår att ventilera bort, därför är ett spärrskikt av åldersbeständig plast nödvändigt på marken i kryprummet. Enligt en gammal rekommendation från sextiotalet ska plasten ligga 10-20 centimeter från grundmuren för att minska risken att vatten samlas ovanpå. Glöm det!

– Den mark som inte är täckt avger i många fall så mycket fukt att det blir direkt skadligt.

Läs mer: Linda Bengtzing: ”Vi har råttor i krypgrunden”

Plasten måste därför vara ordentligt upppvikt mot kanterna samt ligga minst 50 cm omlott i skarvarna. Är den gammal kan den behöva bytas ut. Matjord, växtrötter m.m ska tas bort innan plastfolien läggs ut. Tänk också på att städa ordentligt i kryprummet, i kvarglömt trä och papper trivs mögel och jordbakterier.

Tvärt emot vad många förespråkade på 80- och 90-talen är det olämpligt att använda tryckimpregnerat virke i syllar, upplagsbrädor och blindbotten (det trä som vetter mot kryprummet).

– Om det angrips av mögel avges nämligen en väldigt stark lukt, och det behövs inte mycket för att det ska upplevas som ett problem, förklarar Olle Åberg.

Mögel behöver inte vara katastrof

Alla hus byggda efter 1975 ska ha en inspektionslucka. Man ska kontrollera miljön i grunden åtminstone en gång om året, förslagsvis under sensommaren. Känns luften unken inne i bostaden kan det vara första tecknet på att allt inte står rätt till. En elak lukt när man öppnar luckan till grunden beror troligtvis på mögel eller jordbakterier. Påminner odören om "blomkruka" kan orsaken vara kvarlämnad matjord som omedelbart bör tas bort.

Mögel kan vara svårupptäckt, men tittar man noga visar det sig som små svarta prickar eller ett vitt ludd på undersidan av bjälklaget. Upptäckten behöver dock inte vara liktydigt med katastrof.

– Mögel finns naturligt omkring oss och ställer till problem först när det får tillfälle att växa okontrollerat, förklarar Olle Åberg.

Läs mer: Så fuktkollar du ditt hus!

Om man misstänker att det inte står rätt till i kryprummet, trots att man gjort allt man kan för att eliminera riskerna, bör man anlita en fackman med specialistkompetens. Svensk Byggtjänst, Småhusskadenämnden eller ev. kommunen kan ge råd och vägledning.

Lästips:

Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder (2000), Olle Åberg

Kryprumsgrunder (1995), Olle Åberg

(båda skrifterna har utgivits av Byggforskningsrådet och säljs av svensk Byggtjänst)

En liten bok om mögel, Skansens byggnadsvård. Så här blir du av med mögelproblemen

Vid mindre angrepp - värmeisolera marken

Om miljön i det uteluftventilerade kryprummet är okej, dvs. mindre mögelangrepp utan störande lukt, kan man som förebyggande åtgärd värmeisolera marken. Då höjs temperaturen inne i grunden och risken för kondens minskar.

Antingen använder man ett isoleringsmaterial med "inbyggd ångspärr", dvs. som inte släpper igenom fukt, lämpligen två skikt cellplast om vardera fem centimeter läggs då omlott med överlappande skarvar. Om man väljer ett material som släpper igenom vatten måste man komplettera med plastfolie mellan skikten. Använd endast värmeisolering som är avsedd för att ligga på mark. Det är även fördelaktigt att värmeisolera grundmuren eller grundbalken under ytterväggarna, speciellt om denna är av betong

Ett lager på minst 30 cm specialbehandlad och kapillärbrytande lös lättklinkers fungerar också bra.

Fördelen med att isolera marken är att det lämpar sig väl för byggnader som periodvis står ouppvärmda. En nackdel är att temperaturen i kryprummet blir lägre vintertid. Detta kan i viss mån kompenseras genom att strypa ventilerna en aning (med varning för att man glömmer öppna dem när våren kommer!).

Värmeisoleras marken i kryprummet höjs temperaturen och det bildas mindre kondens.

Om du har stora problem - bygg om, ventilera och avfukta

När luftfuktigheten är hög och mögeltillväxt pågått under en längre tid räcker det inte att göra kryprummet torrare för att bli av med luktproblemen.

Är delar av bjälklaget allvarligt skadat krävs mer drastiska åtgärder. De alternativ som står till buds är att bygga om till undertrycksventilation i kombination med isolering av marken, inneluftventilerat bjälklag (s.k varmbjälklag) eller inneluftventilerat varmgrund. Man kan också installera en avfuktare i grunden.

Undertrycksventilation med markisolering

Vid mindre omfattande skador kan denna åtgärd avhjälpa problemen till en rimlig kostnad. Krypgrunden görs helt lufttät, dessutom isoleras mur och mark i kryprummet. Luft sugs sedan kontinuerligt ut ur grunden med hjälp av en fläkt och på grund av det undertryck som uppstår läcker varmare inomhusluft ner genom otätheter i bjälklaget. Elak lukt hindras på det viset att tränga in i bostaden.

Isolering av marken i kryprummet i kombination med undertrycksventilation råder bot på ev. luktproblem.

Varmbjälklag

Om det är svårt att få grunden lufttät är varmbjälklag ett alternativ. De skadade delarna, t.ex gammal blindbotten, underlagsbrädor och värmeisolering rivs ut och ersätts med exempelvis 15 cm cellplast som monteras på golvbjälkarnas undersida. På så sätt avskiljs kryprummet från de fuktkänsliga delarna av bjälklaget där uppvärmd inomhusluft cirkulerar och tar hand om både fukten och lukten.

Kryprummet behålls uteluftventilerat och plastfolie läggs ut på marken.

Läs även:

Stora fuktskolan - allt du behöver veta om fukt och fuktskador

Hur uppstår fuktskador och vad kan man göra åt problemet? Här är vår stora fuktskola!

Inneluftventilerad varmgrund

Den här metoden kan utföras vid mycket allvarliga skador. Den fungerar på ett liknande sätt som undertrycksventilation med markisolering, med den skillnaden att man här helt radikalt river ut golvisolering, blindbotten och underlagsbrädor och istället isolerat mark och grundmur i det tätade kryprummet. Temperaturen i grunden, som ventileras med inomhusluft, blir bara någon grad lägre än i bostaden.

Vid de mer komplicerade ombyggnaderna som nämnts, bör man regelbundet kontrollera att åtgärden verkligen fungerar som det är tänkt. Om grunden t.ex fortfarande är otät klarar frånluftsfläkten inte av att skapa det undertryck som behövs för att hålla lukten borta.

Läs mer: Allt du behöver veta om dolda fel

Avfuktare

Den sista åtgärden, installation av avfuktare, sänker den relativa fuktigheten till så låga nivåer (60-70%) att inget mögel kan växa. I övrigt tätas kryprummet och plastfolie läggs ut på marken.

Fördelarna med en avfuktare är att den kan användas i otillgängliga krypgrunder och att arbetsinsatsen totalt sett är jämförelsevis liten i förhållande till andra typer av ombyggnationer. Nackdelarna är att installationen kräver regelbunden tillsyn och att luktproblem kan kvarstå. Dessutom tillkommer en driftskostnad.

Att bygga om till varmbjälklag kan vara ett alternativ om kryprummet är svårt att få lufttätt.

Temperaturen i varmgrundet är bara ett par grader lägre än i bostaden.

Bortom all räddning - riv ut!

Slutligen, om det är väldigt illa. Husgrunden dryper av fukt och är drabbad av mögel, röta och i värsta fall hussvamp. Då måste alla skadade byggnadsdelar rivas ut innan man kan gå vidare och bygga om, antingen till varmbjälklag eller varmgrund, installera en avfuktare eller konstruera en platta på mark.

Kostnaden för att få bukt med fuktproblem i krypgrund beror på husets konstruktion samt vilken åtgärd man tvingas vidta (summorna avser en byggnadsyta på 100 kvadratmeter).

Billigast blir det om det räcker med att värmeisolera marken, en kostnad på från 20.000 kronor och uppåt. Därefter kommer installation av avfuktare och undertrycksventilation i kombination med markisolering, 30-50.000 kronor respektive cirka 50 000 kronor .

Att bygga om till varmgrund går på uppskattningsvis 50-100.000 kronor och varmbjälklag från cirka 140 000 kronor och uppåt.

I vissa fall kan man få bidrag från Småhusskadenämnden som tar emot ca. 1000 ansökningar om året, varav en tredjedel gäller fuktproblem i krypgrunder.

Följande krav måste vara uppfyllda för att man ska ha en chans till några pengar:

Huset ska vara uppfört innan 1989 och vara max 25 år gammalt (om det inte är kraftigt om- eller tillbyggt). Endast en- och tvåfamiljsvillor för permanent bruk kan komma på tal och huset måste vara allvarligt skadat vid ansökningstillfället.

 

Annons

05 april 2004 Margareta Inninger, illustration Ulrika Carlsson
Annons
Annons
Mer om Byggmaterial

Snyggt skydd snabbt

Byggmaterial Att äta ute på altanen är mysigt, men har man en öppen altan kan det vara besvärande både med blåst och nyfikna blickar. Det här smidiga insynsskyddet, som inte är heltäckande utan släpper igenom lite ljus och gör det möjligt att se ut, snickrar du enkelt på en dag.

Byggvaror på krita inget för karaktärslösa

Byggmaterial När bankerna blir mer ovilliga att låna ut pengar väljer många att handla på byggvaruhusens egna kreditkort.

Så funkar det: Att isolera vinden

Byggmaterial Att isolera vinden lönar sig. Rådgör med en isoleringsentreprenör och håll koll på trycket!

Är ditt hus välisolerat?

Byggmaterial Efter en kall vinter har tilläggsisolering ryckt upp till toppen på våra önskelistor över förbättring och renovering av våra hus. Men om du inte vet var och hur bostaden redan är isolerad, kan det vara svårt att veta var du ska börja.

Läskiga listan: Så slipper du möglet

Byggmaterial Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: mögel.

Läskiga listan: Så slipper du hussvamp

Byggmaterial Är du rädd för vad ditt hus ska ställa till med? Här guidar vi dig genom alla läskiga saker som kan hända. Denna gång: äkta hussvamp.

Så väljer du rätt uteträ

Byggmaterial Sommaren är här och det är dags att förverkliga vinterns planer på altanbygget, nytt staket eller andra kompletteringar till villan eller fritidshuset.

Skruva i väggen

Byggmaterial Behöver du skruva i väggen? Det här bör du tänka på!

Johan Tells 4 ekoval, LTO, ViV nr 6/2010

Byggmaterial Vi i Villas miljöexpert listar sina bästa eko-sidor.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]