Annons

Vi flyttar - och tar huset med oss

Bygglov

Intresset för att flytta på hus är stort och åkerierna får ofta förfrågningar från privatpersoner som vill placera hus i bättre lägen. Husflytt är en ganska komplicerad och dyr historia; tjänar på det gör man egentligen bara om man har fått huset i gåva eller om det är rivningshotat. Trots detta är flyttningar av hus inte så ovanliga som man kan tro.

Av: Pauline Josephson, viivilla.se juni 2004, 25 maj 2004


Ofta är gamla hus fullt möjliga att flytta på. Förr byggdes många hus med en framtida flytt i åtanke, till exempel vid arv eller jordskifte. Foto Österbergs Entreprenad.

För många husägare kan en husflytt medföra ett betydligt bättre nyttjande av ett hus, till exempel av en ärvd, men alltför avlägset belägen sommarstuga, för andra kan tanken om rätt slags hus på ett perfekt läge uppfyllas. Andra vill helt enkelt maka på huset några meter på den egna tomten. Kan man förbarma sig över en rivningshotad gammal byggnad kan också en husflytt till en billig tomt förverkliga drömmen om att faktiskt bli husägare.

Många hus, men inte alla, kan flyttas

En flytt är inte den andra lik och långt ifrån alla hus går att flytta på. Innan man bestämmer sig för att flytta ett hus finns en lång rad frågor som måste besvaras. Husets konstruktion och ålder är ofta avgörande för om en flytt överhuvudtaget går att få till stånd. Åkerier och andra företag som hanterar lyft och transport av tungt gods kan hjälpa till att göra en bedömning av varje enskilt fall. Philip Johansson på Loffes Trailer i Solna får förfrågningar om husflyttningar i stort sett varje vecka. Han säger:

- Många projekt faller på att huset tekniskt sett inte är möjligt att flytta på eller att det blir för dyrt. Trots det kör vi nya och gamla hus över hela landet nästan varje dag. Det kan ju finnas andra värden i ett hus som gör att man tycker att det är värt besväret.

Annons

Ofta är gamla hus fullt möjliga att flytta på. Förr byggdes många hus med en framtida flytt i åtanke, till exempel vid arv eller jordskifte. Timmerhus är i stort sett konstruerade som en byggsats, med dörrar och fönster endast fastkilade i sina öppningar, och demonteras vid en eventuell flytt. Man bör dock vara medveten om att man idag i princip inte flyttar på hus med kulturhistoriska värden. Att flytta ett gammalt hus från sin ursprungliga plats bidrar till utarmning av den lokala bygdens kulturarv. Ett gammalt hus bör därför bara flyttas om det till exempel är rivningshotat eller en ny väg ska dras. Mer information om detta kan man få från Byggnadsnämnden eller en byggnadsantikvarie på något av landets länsmuseer.

Hus byggda med till exempel plankstomme går också att flytta på, men kräver en annan teknik och planering. Många hus demonteras inte alls, utan flyttas hela. Enligt Philip Johansson strävar man efter att flytta ett hus så helt som möjligt, då detta blir mest ekonomiskt och husets ursprungsskick blir bättre bevarat.


Transporten kräver ofta särskilt tillstånd. Bredd, höjd och tyngden på huset avgör på vilket sätt huset kan transporteras. Många hinder finns på vägarna, såsom broar, viadukter och högspänningsledningar. Foto Österbergs Entreprenad.

Rivningslov, bygglov och transporttillstånd

För att flytta på hus, gammalt eller nytt, krävs rivningstillstånd och för att placera ett hus på ny mark krävs bygglov. Båda dessa tillstånd söks hos Byggnadsnämnden i kommunen.

Även transporten kräver ofta särskilt tillstånd. Speciella villkor - såsom märkning av lasten - måste uppfyllas. Husets bredd och höjd utgör en begränsning i husflyttningsprojekt. Om huset är bredare än 3,10 meter och ska fraktas på allmän väg krävs dispens från kommunen eller - vid längre transporter - Vägverkets regionkontor. Tillståndet för godset, som måste vara "odelbart", söks i de flesta fall av transportören. Är godset bredare än 4,5 meter krävs poliseskort.

Även tyngden har betydelse för om tillstånd utfärdas. Transportören är också skyldig att utvärdera framkomligheten på vägen. Många hinder finns på vägarna, såsom broar, viadukter och högspänningsledningar. Av detta praktiska skäl kan godsets totala höjd inte överstiga 4,5 meter.

De nödvändiga förberedelserna

Innan själva huset anländer måste den nya tomten förberedas; eventuella elkablar i marken måste lokaliseras och flyttas på innan grävningen påbörjas, en ny grund ska beredas, el, telefon, vatten- och avlopp ska anslutas. Innan huset fraktas iväg från den ursprungliga platsen bör man dessutom göra upp med markägaren om eventuell städning och i vilket skick marken ska lämnas.

När så beredningen av marken är klar, alla tillstånd inhämtade och vägen rekognoserats, måste också själva flytten förberedas minutiöst. Oavsett om huset ska demonteras eller "bara" lyftas upp på en trailer, måste detta planeras väl av kunniga konsulter.

Att flytta ett helt hus

Framkomligheten på vägarna utgör ofta största hindret för att flytta ett helt hus. För längre sträckor är det därför vanligare att man demonterar hus som ska flyttas och projektet blir då ett byggnadsarbetarprojekt snarare än ett flyttprojekt. I vissa fall kan man dela upp hus på höjden och fraktar så en våning i taget. Av samma praktiska skäl plockas även yttre trappor och verandor bort tillfälligt. Däremot brukar fönster och dörrar kunna sitta kvar i huset om de är ordentligt stängda och låsta.

Karl-Erik Markusson på BinSell har varit delaktig i många lyft- och transportprojekt och menar att hus som är byggda med lösa block blir ekonomiskt oförsvarbara att flytta:

- Lösvirkesbyggda hus som är byggda på plats kan däremot flyttas. Man knackar först hål i torpargrunden eller källaren och för sedan in balkar under huset. Balkarna binds samman av längsgående balkar och huset kan lyftas med en kran. Om konstruktionen inte klarar detta, får man lyfta huset med hjälp av domkrafter.

Husägaren ska förbereda den nya grunden med utsparningar för balkarna som muras igen efter det att balkarna avlägsnats. Det är viktigt att huset sänks så plant som möjligt och flyttfirman måste bland annat därför studera konstruktionsritningarna noggrant på förhand.

Ett hus kan vara tyngre i ena ändan, där till exempel köket eller badrummet är placerat, vilket man måste ta hänsyn till vid lyft och sänkning. 

Att demontera ett gammalt hus för flytt

Husets konstruktion avgör alltså hur själva flyttproceduren ska gå till. Vissa äldre hus flyttas bäst genom demontering, vilket kräver noggrann planering, erfarenhet och kunskap hos byggledare och hantverkare. Det kan vara svårt att veta hur man ska få tag på rätt slags hantverkare. Man kan vända sig till länsmuseernas kunniga byggnadsantikvarier som vet mycket om den egna bygdens hus och kan ha goda kontakter med hantverkare och flyttfirmor. Man kan också få hjälp från länsstyrelserna.

En expert inom detta område är Göran Gudmundsson, byggnadsantikvarie, författare och en av initiativtagarna till Centrum för byggnadsvård i Gysinge. Han säger:

- Det finns en hel del hantverkare som är duktiga på att demontera och återuppbygga gamla hus idag och de bör alltid rådfrågas i förväg. Bäst är att ta referenser på de hantverkare som ska ansvara för arbetet. De personer som demonterar huset bör också vara desamma som bygger upp det på plats igen. 

Vissa saker kan man dock göra själv för att spara in på kostnaderna, som att städa, skotta undan sågspån från trossbottnar och hjälpa hantverkarna med att plocka fram eller bort material.

- Dokumentation kan man mycket väl bidra med själv. Hantverkarna mäter och märker allt material, men bilder är ett mycket bra stöd för minnet vid återuppbyggnaden. Fotograferingen bör göras så systematiskt som möjligt och omfatta detaljer av alla väggar, hörn, tak och golv av både interiör och exteriör, säger Göran Gudmundsson.


Flytt av ett 1600-talshus till Ahlby Säteri i Sundbyberg. Bilderna är från resningen av huset och restaurering av taket. Foto Wibberbo Skog & Byggnadsvård 


De personer som demonterar huset bör också vara desamma som bygger upp det på plats igen.

Mätning och märkning viktigt

Huset ska också mätas upp för att få ett korrekt mått för den nya grunden och inte minst för att alla delar, såsom lister och socklar ska stämma vid återuppbyggnaden. Gamla hus är sällan rätvinkliga och det är viktigt att hitta avvikande vinklar i förväg. Båda husets långsidor respektive kortsidor, samt husets diagonalmått mäts därför, liksom avståndet mellan golv och tak i varje hörn och i varje rum. Det är också viktigt att man gör en noggrann ritning av husets alla rum och dess detaljer. En ordentlig inventering av eventuella skador eller saknade delar måste också genomföras före flytten.

Detaljerna i varje gammal huskonstruktion är unika och en demontering innebär alltid en risk att vissa värden går förlorade. För gamla hus som demonteras före flytt är märkningen av alla husets delar högst väsentlig. Eventuella skorstensstockar och kakelugnar monteras ned först, vilket i sig inte är ett svårt arbete, men kräver att man märker varje del så att återuppbyggnaden blir enkel och korrekt. Detsamma gäller för foder, lister och socklar.

Kostnad och försäkring

Att ge en rättvis prisbild är svårt eftersom varje husflytt är unik. Husets ålder, befintliga läge, material och konstruktion har stor betydelse för kostnaden. Hyra av mobilkran, trailer och timersättning för lyft- och transportpersonal och eventuella byggnadsarbetare ska betalas och ibland även snickare.

Jan Österberg på Österbergs Entreprenad som flyttar ett antal hela hus om året, ger dock ett prisexempel på ca 300 000 kronor plus moms för en genomsnittlig husflytt. Avståndet mellan det gamla och nya läget behöver däremot inte ha någon större betydelse på prisets storlek; bara att flytta på ett hus några meter på den egna tomten kan kosta så mycket som 200 000 kronor plus moms enligt Jan Österberg. Därtill kommer kostnader för förberedelse av marken, dragningar av vatten, avlopp, telefon och el.

Försäkring brukar transportföretaget stå för, men det är naturligtvis viktigt att man på förhand klarlägger vems ansvar det är om något går sönder eller försvinner på vägen. I flyttfirmans allmänna villkor friskriver sig denna ofta från eventuella skador, då det på förhand kan vara svårt att få en fullständig bild av husets konstruktion. Att flytta på ett hus innebär alltid en risk, en risk som husägaren själv måste stå och ansvara för.

Lästips:

Flyttning av gamla hus, av Göran Gudmundsson, utgiven av Byggförlaget.

För mer information:

För rivningslov och bygglov: Byggnadsnämnden i respektive kommun.

För transporttillstånd: för frakt inom en kommun vänder man sig till kommunen, för längre sträckor vänder man sig till ett av Vägverkets sju regionkontor.

För frågor om flyttning av gamla hus: Byggnadsantikvarier på Sveriges länsmuseer: www.kultur.nu/Museer/Museer/Lansmuseer/index.asp eller kommunens Byggnadsnämnd.

För information och rådgivning om restauration och bevarande av gamla hus: Skansens Byggnadsvård 08-442 81 00, www.byggnadsvard.skansen.se eller Centrum för byggnadsvård i Gysinge 0291-211 00, www.gysinge.nu

Några företag som flyttar på hus:

BinSell, Stockholm 08-722 85 00 www.binsell.se

Loffes trailer, Solna, 08-734 96 00

Österbergs Entreprenad, Nygård i Västra Götaland, 0707- 42 91 45 www.husflytt.nu Industriflyttningar i Norden, Tranås 0140-566 50, www.industriflyttningar.se

Fråga även efter flyttfirmor på länsstyrelsen eller länsmuseet.

Flytt, renovering och restaurering av äldre byggnader:

Wibberbo Skog & Byggnadsvård, 0225-711621, 070-2365096, e-post: [email protected]

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
25 maj 2004 Pauline Josephson, viivilla.se juni 2004
Annons
Annons
Mer om Bygglov

Redo för byggkaos

Bygglov Den 2 juli fick Sverige nya förenklade bygglovsregler och många kommuner befarade att det skulle bli byggkaos. Vi i Villa kontaktade kommuner runt om i landet för att höra vad som hänt.

Bygglov för staket och plank

Bygglov Bygger dina grannar olagligt? Det krävs bygglov för staket och insynsskydd av vissa mått. Vi reder ut när du behöver bygglov för ditt staket.

Allt om de nya bygglovsreglerna

Bygglov Drömmer du om ett uterum eller ett extra hus på tomten? Med de nya bygglovsreglerna kan du få upp till 40 extra kvm utan bygglov – redan nu i sommar....

Ja till 40 extra kvadrat

Bygglov Nu är det klart. Efter 2 juli kan villaägare bygga ut sitt hus med 15 kvm samt bygga en minivilla på 25 kvm –utan bygglov!

Ställ frågor om de nya bygglovsreglerna

Bygglov Har du planer på att bygga ut huset eller skaffa ett större, mer permanent komplementhus? Efter den 2 juli i år kan bygglovsreglerna komma att ändras....

Det händer med förslaget om slopat bygglov

Bygglov Vi i Villa har tidigare rapporterat om regeringens förslag om slopat krav på bygglov för utbyggnader på 15 kvm och komplementbostadshus på 25 kvm. Nu...

Att teckna servitut

Bygglov Såklart de trevliga grannarna får ha båten vid din brygga. Ni tecknar ett servitut och allt är frid och fröjd – tills nya, mindre trevliga grannar flyttar in och kräver båtplats. Men går ett servitut någonsin att upphäva?

Behöver jag bygglov?

Bygglov Byggherre är den som för egen räkning själv eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten. Men för vad behöver man bygglov?

Större hus: Arkitektens bästa råd

Bygglov Tydlighet, avtal och realistiska förväntningar på hur lång tid allting tar. Bra råd att hålla sig till när du bestämt dig för att bygga ut.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor för Viivilla.se

Dessa villkor godkännes vid registrering av medlemskap. 

Som medlem hos Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner och funktioner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra e-postutskick samt kan diskutera i forumet.

Användarvillkor

1. Allmän information

1.1.  Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB.

1.2.  Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för användande av webbplatsen.

1.3.  Genom att bli medlem på webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till dem vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

 

2.   Personuppgiftshantering

2.1.  Ditt medgivande
Läs igenom policyn innan du använder denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs enligt vad som anges i denna policy och de dokument som denna policy refererar till. Om du inte godkänner denna policy kan du inte få tillgång till eller använda våra tjänster.

2.2.  Marknadsföring
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin.

2.3.  Avregistrering från specifikt utskick
Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, eller återkalla samtycket genom att kontakta oss.

2.4.  Tredje parts behandling utanför Bonnierkoncernen
Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners, efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

2.5.  Utlämning av personuppgifter till myndigheter
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

2.6.  Vi i Villas kundregister och profilering
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter, e-postadress m.m lagras i Vi i Villas kundregister tillsammans med aktivitet som sker på sidan, som sedan kan komma att analyseras för att kommunicera relevanta och skräddarsydda annonser och utskick (också kallat profilering).

2.7.  Koncerngemensamt kundregister
Kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Bonnier Publications/Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.


3. Medlemskap hos Vi i Villa

3.1.  Användarvillkor som medlem hos Vi i Villa.
Som medlem i Vi i Villa får du tillgång till en mängd olika förmåner. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

3.2.  Pris
Det är kostnadsfritt att bli medlem hos Vi i Villa.

3.3.  Allmänna riktlinjer och regler för forum och kommentarsfält
Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala). De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
Du får inte publicera länkar till din blogg på Viivilla.se.

3.4.  Etikett
Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

3.5.  Upprätta en profil
Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil tillsammans med samtligt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videos, ljud och texter, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.

3.6.  Innehåll
Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected].

När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.

Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

3.7.  Din profil
Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.

Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.

Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.

Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.

Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

3.8.  Uppladdning av och länkar till material
Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.

Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:

Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.

Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.

Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.

Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

3.9.    Åsikter
Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötandematerial är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

3.10. E-post- och mobil-aviseringar
När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på “avsluta din prenumeration” längst ned i nyhetsbrevet.

3.11. Personuppgiftsbehandling
När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). 

Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners efter ditt samtycke i varje enskilt fall.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här. 

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se – mycket nöje!


4.   
Tävlingar

4.1.   Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick. För att vara med i tävlingar behöver du vara inloggad och ange adress och telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst. När du fyllt i denna information första gången behöver du bara logga in nästa gång du vill vara med i en ny tävling, så finns dina kontaktuppgifter sparade.

Deltagande av anställda inom Vi i Villa/Bonnier Publications AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i Vi i Villas tävlingar.

4.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

4.3.  Priser

4.4.  Ansvar för drift
Vi i Villa/Bonnier Publications AB är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

4.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på Vi i Villas hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

4.6.   Jury
Juryn består av representanter från Vi i Villa/Bonnier Publications AB om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. Bonnier Publications AB ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

4.7.  Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.


Kontakt

Kontakta i första hand kundtjänsten för Vi i Villa på e-post [email protected]

Bonniers personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Bonnier AB, 11390 Stockholm”, eller E-post [email protected]