Bilda samfällighetsförening

Bygga nytt

Är du engagerad i hur dina närområden utformas? Då kanske det kan vara en idé att starta en samfällighetsförening.

Annons

Här får du reda på vad du behöver veta av juristen.

Olika begrepp
Gemensamhetsanläggningen ägs av delägarfastigheter. Delägarfastigheterna utgör tillsammans en samfällighet/anläggningssamfällighet. Delägare är de som är ägare till delägarfastigheterna. Delägarna kan bilda en samfällighetsförening för att sköta förvaltningen av gemensamhetsanläggningen.

Så här bildas en gemensamhetsanläggning?

Enligt anläggningslagen kan en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa, inrättas som gemensamhets-anläggning. Själva bildandet av gemensamhetsanläggningen sker vid en lantmäteriförrättning och handläggs av lantmäterimyndigheten.

Vid förrättningen prövas om lagens villkor för gemensamhetsanläggningens bildande är uppfyllda. Om så är fallet fattar lantmäterimyndigheten ett anläggningsbeslut där det anges vilka anläggningar som ingår och vilka fastigheter som är delägarfastigheter. Dessa åsätts ett andelstal som fortsättningsvis utgör grunden för fördelning av kostnaderna för förvaltning och underhåll.

Så här bildas en samfällighetsförening

Det vanligaste tillfället då en samfällighetsförening bildas är i anslutning till den förrättning där gemensamhetsanläggningen bildas. En samfällighetsförening kan också bildas genom att någon delägare i gemensamhetsanläggningen tar initiativ och begär att lantmäterimyndigheten skall hålla ett konstituerande sammanträde. I likhet med en förening skall man anta stadgar och välja styrelse. Samfälligheten skall vara registrerad hos lantmäterimyndigheten.

Samfällighetens förvaltning

Gemensamhetsanläggningen förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

Vid delägarförvaltning finns ingen speciell organisation som förvaltar samfälligheten, utan delägarna själva kommer överens om förvaltningen. Delägarna måste vara fullständigt eniga i alla frågor. Om inte enighet kan uppnås, finns en möjlighet att begära ett delägar-sammanträde. Detta förfarande är dock omständligt och kostsamt.

Vid föreningsförvaltning har man som ovan nämnts, bildat en särskild juridisk person som skall förvalta samfälligheten, nämligen en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning den bildats för och som står angiven i anläggningsbeslutet. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Samfällighetsföreningens förvaltning och verksamhet regleras av:
· Anläggningsbeslutet
· Föreningens stadgar
· Lagen om förvaltning av samfälligheter
· Anläggningslagen

Föreningsstämma

I likhet med andra föreningar är föreningsstämman det högsta beslutande organet. Delägarna/medlemmarna får här framföra åsikter om det gångna årets förvaltning, besluta om riktlinjer för de kommande åren samt välja styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsen skall sedan under verksamhetsåret verkställa stämmans beslut och i övrigt svara för den löpande förvaltningen. Styrelsens förvaltning granskas inför varje föreningsstämma av en eller flera revisorer som utsetts på stämman.

I styrelsens arbete ingår att inför årsstämman upprätta en utgifts- och inkomststat, i dagligt tal kallad budget. Av denna skall bland annat framgå vilka kostnader föreningen får för att driva och underhålla gemensamhetsanläggningen samt det belopp som skall tas ut av medlemmarna för att täcka dessa kostnader. Vidare skall en debiteringslängd för kommande verksamhetsår upprättas. Debiteringslängden skall utvisa vilket totalt belopp som skall uttaxeras av medlemmarna, vad varje medlem har att betala samt när betalning skall ske.

Det kan vara värt att notera att styrelsen i en samfällighetsförening har ett stort ansvar. Dels har man att se till att gemensamhetsanläggningen hålls i avsett skick. Man skall svara för löpande underhåll och även planera kommande underhållsåtgärder. Dels har man ett ansvar för att anläggningen är säker så att skador och olyckor inte inträffar. Vidare har man ett ansvar för ekonomin i föreningen. Ytterst kan styrelsen ställas tills svars för att man exempelvis försummat att taxera ut pengar av medlemmarna till nödvändiga åtgärder inom förvaltningen. Likaså ifall man försummar att driva in pengar från en medlem som inte betalat sin förfallna avgift till föreningen.

Annons

Lån

Utdebiterade och förfallna avgifter till föreningen är direkt utmätningsbara hos respektive medlem. Dessutom är föreningens fordran förenad med förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter. Vid en exekutiv auktion får alltså föreningen utdelning före pantbreven i fastigheten.

Denna i lag stadgade förmånsrätt har fördelen att en samfällighetsförening kan ta upp lån utan att ställa någon form av säkerhet.

14 juni 2002

0 Kommentarer

0

Så blir du Sveriges bästa granne

Sveriges bästa grannar, pappa Ulf Skoog, mamma Ewa Magnusson och barnen John och Ida, berättar hur du blir nästa Sveriges bästa granne.

0

Drömaltaner

Stort eller litet. Sten eller trä? Det spelar egentligen ingen roll — men ett är säkert. En altan behöver man. För att leka, festa och vila på. Spana...

1

15 steg till ett miljövänligare villaliv

Att vara miljösmart är ofta också synonymt med att vara ekonomiskt klok. Här får du 15 enkla tips att följa.

0

Ny i Villa!

Vi i Villa gratulerar dig till ditt bostadsval! Som nybliven villaägare kanske du inte har kommit i kontakt med Vi i Villa och viivilla.se tidigare....

0

Vi är Sveriges bästa grannar 2006

Tävlingen avgjord! Sveriges bästa granne är utsedd! De heter Ulf och Ewa och de bor i Bispgården.

0

Hur blir det 2007?

Ökande framtidstro i kombination med ett fortsatt lågt utbud kan leda till fortsatt uppgång på fastighetsmarknaden under 2007.

1

Välj rätt hus

Går du i nybyggartankar? Besök Nybygget – en samlingsplats för olika visningshus.

0

Köpa hus på osäker marknad

Ibland måste man förändra sitt boende, vare sig marknaden är på topp eller inte. Vår expert Titti Öhrn, kundombundsman på Mäklarsamfundet, ger goda råd...

0

Ledare: Nu satsar vi på Vi i Villa!

2012 blir ett spännande år för oss. Vi kommer oftare, vi har nya satsningar och – EN HELT NY TIDNING!