Bilda samfällighetsförening

Bygga nytt

Är du engagerad i hur dina närområden utformas? Då kanske det kan vara en idé att starta en samfällighetsförening.

Annons

Här får du reda på vad du behöver veta av juristen.

Olika begrepp
Gemensamhetsanläggningen ägs av delägarfastigheter. Delägarfastigheterna utgör tillsammans en samfällighet/anläggningssamfällighet. Delägare är de som är ägare till delägarfastigheterna. Delägarna kan bilda en samfällighetsförening för att sköta förvaltningen av gemensamhetsanläggningen.

Så här bildas en gemensamhetsanläggning?

Enligt anläggningslagen kan en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa, inrättas som gemensamhets-anläggning. Själva bildandet av gemensamhetsanläggningen sker vid en lantmäteriförrättning och handläggs av lantmäterimyndigheten.

Vid förrättningen prövas om lagens villkor för gemensamhetsanläggningens bildande är uppfyllda. Om så är fallet fattar lantmäterimyndigheten ett anläggningsbeslut där det anges vilka anläggningar som ingår och vilka fastigheter som är delägarfastigheter. Dessa åsätts ett andelstal som fortsättningsvis utgör grunden för fördelning av kostnaderna för förvaltning och underhåll.

Så här bildas en samfällighetsförening

Det vanligaste tillfället då en samfällighetsförening bildas är i anslutning till den förrättning där gemensamhetsanläggningen bildas. En samfällighetsförening kan också bildas genom att någon delägare i gemensamhetsanläggningen tar initiativ och begär att lantmäterimyndigheten skall hålla ett konstituerande sammanträde. I likhet med en förening skall man anta stadgar och välja styrelse. Samfälligheten skall vara registrerad hos lantmäterimyndigheten.

Samfällighetens förvaltning

Gemensamhetsanläggningen förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

Vid delägarförvaltning finns ingen speciell organisation som förvaltar samfälligheten, utan delägarna själva kommer överens om förvaltningen. Delägarna måste vara fullständigt eniga i alla frågor. Om inte enighet kan uppnås, finns en möjlighet att begära ett delägar-sammanträde. Detta förfarande är dock omständligt och kostsamt.

Vid föreningsförvaltning har man som ovan nämnts, bildat en särskild juridisk person som skall förvalta samfälligheten, nämligen en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning den bildats för och som står angiven i anläggningsbeslutet. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Samfällighetsföreningens förvaltning och verksamhet regleras av:
· Anläggningsbeslutet
· Föreningens stadgar
· Lagen om förvaltning av samfälligheter
· Anläggningslagen

Föreningsstämma

I likhet med andra föreningar är föreningsstämman det högsta beslutande organet. Delägarna/medlemmarna får här framföra åsikter om det gångna årets förvaltning, besluta om riktlinjer för de kommande åren samt välja styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsen skall sedan under verksamhetsåret verkställa stämmans beslut och i övrigt svara för den löpande förvaltningen. Styrelsens förvaltning granskas inför varje föreningsstämma av en eller flera revisorer som utsetts på stämman.

I styrelsens arbete ingår att inför årsstämman upprätta en utgifts- och inkomststat, i dagligt tal kallad budget. Av denna skall bland annat framgå vilka kostnader föreningen får för att driva och underhålla gemensamhetsanläggningen samt det belopp som skall tas ut av medlemmarna för att täcka dessa kostnader. Vidare skall en debiteringslängd för kommande verksamhetsår upprättas. Debiteringslängden skall utvisa vilket totalt belopp som skall uttaxeras av medlemmarna, vad varje medlem har att betala samt när betalning skall ske.

Det kan vara värt att notera att styrelsen i en samfällighetsförening har ett stort ansvar. Dels har man att se till att gemensamhetsanläggningen hålls i avsett skick. Man skall svara för löpande underhåll och även planera kommande underhållsåtgärder. Dels har man ett ansvar för att anläggningen är säker så att skador och olyckor inte inträffar. Vidare har man ett ansvar för ekonomin i föreningen. Ytterst kan styrelsen ställas tills svars för att man exempelvis försummat att taxera ut pengar av medlemmarna till nödvändiga åtgärder inom förvaltningen. Likaså ifall man försummar att driva in pengar från en medlem som inte betalat sin förfallna avgift till föreningen.

Annons

Lån

Utdebiterade och förfallna avgifter till föreningen är direkt utmätningsbara hos respektive medlem. Dessutom är föreningens fordran förenad med förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter. Vid en exekutiv auktion får alltså föreningen utdelning före pantbreven i fastigheten.

Denna i lag stadgade förmånsrätt har fördelen att en samfällighetsförening kan ta upp lån utan att ställa någon form av säkerhet.

14 juni 2002

0 Kommentarer

0

Grilla, poola, däcka

Här finns allt – plats för bad i poolen, ett rejält utekök med två grillar, matplats och så lite vila. Välkommen till årets superaltan.

12

Niklas fick bukt med källarfukten – byggde egen luftsolfångare

Varje sommar blev luften i källaren rå och fuktig. Med överblivna glasrutor, en bit takplåt, en solcell och en datorfläkt lyckades Niklas Åkesson bygga...

2

Ventilera bort fukten – med hjälp av solen

Har du problem med fukt i källaren, garaget eller friggeboden? En luftsolfångare kan förbättra ventilationen och förebygga fuktskador. Under förutsättni...

2

Dags att bygga nytt?

Längtar du efter ett helt nybyggt hus i prästgårdsinspiration eller nyfunkis? Kanske ett timmerhus, ett hus i marin stil eller varför inte ett pampigt...

1

Vi är Sveriges bästa grannar

Tävlingen Sveriges bästa grannar 2007 är nu avgjord. Det hedervärda priset gick i år till Alexander och Jessica Masmanidis i Ronneby.

0

Tips från Sveriges bästa grannar

Hur blir man Sveriges bästa grannar? Jo, genom att vara sig själv menar årets pristagare Alexander och Jessica Masmanidis från Ronneby. – Fast egentlige...

0

Livet om 50 år!

Är fastighetsskatten spolad och kostar en villa fem miljoner i snitt om femtio år? Det tror Vi i Villas läsare som här ger sin syn på framtiden och...

0

Vi bygger Sverige!

Nu när Vi i Villa fyller femtio finns det all anledning att se både bakåt och framåt. Vi kanske ska börja med bakåt.

0

Vi i Villas miljökalender - december

Året närmar sig sitt slut och likaså vår miljökalender. Men innan dess planerar vi för en lugnare och grönare jul.