Annons

Behöver jag bygglov?

Bygglov

Byggherre är den som för egen räkning själv eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten. Men för vad behöver man bygglov?

Annons

Hur vi planerar användningen av marken påverkar vår miljö och hela samhällets utveckling. Förändringarna finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Det nya ska fungera harmoniskt tillsammans med det som redan finns. När man bygger och förändrar markens användning är det många intressen som ska samordnas.

Samhället ställer upp vissa grundläggande krav, som ska uppfyllas när man fattar beslut om byggande och användning av marken. Kommunen ska bevaka att byggherrens önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, med den kommunala ekonomin och med kraven på den lokala miljön, med hållbar utveckling.
Grannar och andra som berörs av byggherrens projekt vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde.

Ge tillstånd

Det är byggnadsnämnden som ger tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och bygglagen. Det lämnas av i form av bygglov, rivningslov eller marklov.

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, bl a inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För att anordna eller göra betydande ändringar av t ex upplag, plank och murar krävs också mestadels bygglov (se även under rubriken Uteplatser och friggebodar nedan).

Rivningslov kan man ge för rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Marklov kan lämnas för schaktning eller fyllning, om man avsevärt tänker ändra markens höjdläge (inom kvartersmark eller mark för allmän plats), samt för bl a trädfällning, i huvudsak inom område med detaljplan.

Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning), d v s om platsen är lämplig för det man tänker bygga. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked, för att kunna fortsätta sin projektering av bygget. Vid ett förhandsbesked att åtgärden kan tillåtas, är byggnadsnämnden bunden av sitt ställningstagande när man prövar ansökan om bygglov, som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet.

Byggherrens ansvar

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är alltså oftast du själv som fastighetsägare. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser och ska också se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning. Det kan alltså vara du som ansvarar för att byggnaden produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter. För en rad byggåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen ett särskilt tillstånd - bygglov. Bygglovsprövningen gäller lokalisering (placering) och yttre utformning men omfattar inte byggnadernas eller anläggningarnas tekniska egenskaper.

För att få börja byggarbetena krävs normalt också att byggherren lämnar in en s k bygganmälan.

Byggherren och byggnadsnämnden ska vid ett byggsamråd gå igenom bl a vilka åtgärder för tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att man ska kunna anta att byggnaden eller anläggningen kommer att uppfylla samhällets krav. I anslutning till samrådet upprättas en kontrollplan, som beslutas av byggnadsnämnden.

Bestämmelser om byggande i plan- och bygglagen, PBL, anger när bygglov och bygganmälan krävs och handlar om tillsyn och kontroll. Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m och regeringsförordningen till den lagen samt Boverkets bygg- och konstruktionsregler anger bl a de tekniska egenskapskraven på byggnader och anläggningar. Det är byggherren som ansvarar för att kraven blir uppfyllda. Bestämmelserna är samhällets minimikrav på blivande eller ändrade byggnader. Givetvis är det inget som hindrar att man bygger bättre än vad minimikraven anger.

Bygga nytt

En nybyggnad kräver i allmänhet bygglov. Med "byggnad" menar man en varaktig konstruktion av tak och väggar, som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Också ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, carport och husbåt m m har ansetts som byggnader vid bygglovsprövning.

Vill du veta mera, vänd dig till byggnadsnämnden.

Bygga till

Tillbyggnad kräver också bygglov. Med tillbyggnad menar man i plan- och bygglagen att man ökar en byggnads volym, uppåt, neråt eller åt sidan. Att gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att bygga in en balkong eller ett uterum, så att man får ytterligare ett bostadsrum.


Tillbyggnad kräver också bygglov! Foto: Sven Berg.

Ändra användning

För att använda en byggnad för ett nytt ändamål behöver man nästan alltid bygglov, oberoende av om förändringen medför några byggnadstekniska åtgärder eller inte. Det måste då handla om en större förändring, t ex från bostad till kontor, men bygglov krävs även om det bara är en del av huset som får ändrad användning.

Annons

Ändra utomhus

Om byggnaden finns på ett område med detaljplan krävs bygglov för att ändra utseende på den, genom att byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. För att måla om i annan kulör behöver man inte bygglov, om man inte ändrar byggnadens karaktär väsentligt. Även andra ändringar som till stor del påverkar utseendet, t ex att ta upp ett fönster, kräver bygglov.

Ändra inomhus

För ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar behöver man normalt inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon lokal för handel, hantverk eller industri är det nödvändigt.

För en del invändiga ändringar ska ändå byggherren lämna in en bygganmälan, t ex om de berör bärande delar eller avsevärt påverkar byggnadens planlösning. Installation eller en större ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp eller hissar kräver också bygganmälan.

Varsamhet mot befintliga byggnader

Ändringar ska utföras varsamt, så att man beaktar byggnadens särdrag (karaktärsdrag) och tar tillvara dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både invändiga och yttre ändringar. Det här kravet betyder inte att det är förbjudet att ändra, men ändringarna ska beakta byggnadens förutsättningar.

Det är byggherren som har ansvaret för att kraven blir uppfyllda. Vid byggsamrådet är det lämpligt att byggherren och byggnadsnämnden diskuterar de här frågorna, varsamhetskraven gäller vare sig man krävt bygglov eller inte.

Uteplatser och friggebodar

För uteplatser i anslutning till bostadshuset, med murar eller plank, behöver man inte bygglov om höjden inte överstiger 1,8 meter. Muren eller planket får inte heller sträcka sig mer än 3 m ut från huset och placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m. Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken inte är större än 12 m2. Skärmtaken får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 m.

I omedelbara närhet av bostadshuset får man sätta upp högst två "friggebodar" med en sammanlagd byggnadsarea om högst 10 m2 och en största höjd från mark till taknock om 3 m. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Hur får jag bygga?
De viktigaste bestämmelserna för byggande finns i plan- och bygglagen (PBL), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m (BVL), i regeringens förordningar till dessa lagar samt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR 1999 resp. BKR 1999).

Har du frågor när det gäller byggprocessen? Vänd dig då till byggnadsnämnden i din kommun.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
07 oktober 2002
 
Annons
Mer om Bygglov

Redo för byggkaos

Bygglov Den 2 juli fick Sverige nya förenklade bygglovsregler och många kommuner befarade att det skulle bli byggkaos. Vi i Villa kontaktade kommuner runt om i landet för att höra vad som hänt.

Bygglov för staket och plank

Bygglov Bygger dina grannar olagligt? Det krävs bygglov för staket och insynsskydd av vissa mått. Vi reder ut när du behöver bygglov för ditt staket.

Allt om de nya bygglovsreglerna

Bygglov Drömmer du om ett uterum eller ett extra hus på tomten? Med de nya bygglovsreglerna kan du få upp till 40 extra kvm utan bygglov – redan nu i sommar....

Ja till 40 extra kvadrat

Bygglov Nu är det klart. Efter 2 juli kan villaägare bygga ut sitt hus med 15 kvm samt bygga en minivilla på 25 kvm –utan bygglov!

Ställ frågor om de nya bygglovsreglerna

Bygglov Har du planer på att bygga ut huset eller skaffa ett större, mer permanent komplementhus? Efter den 2 juli i år kan bygglovsreglerna komma att ändras....

Det händer med förslaget om slopat bygglov

Bygglov Vi i Villa har tidigare rapporterat om regeringens förslag om slopat krav på bygglov för utbyggnader på 15 kvm och komplementbostadshus på 25 kvm. Nu...

Att teckna servitut

Bygglov Såklart de trevliga grannarna får ha båten vid din brygga. Ni tecknar ett servitut och allt är frid och fröjd – tills nya, mindre trevliga grannar flyttar in och kräver båtplats. Men går ett servitut någonsin att upphäva?

Bygglov - behövs det?

Bygglov Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

Större hus: Arkitektens bästa råd

Bygglov Tydlighet, avtal och realistiska förväntningar på hur lång tid allting tar. Bra råd att hålla sig till när du bestämt dig för att bygga ut.

Vi i Villas policy
Avbryt

Användarvillkor och medlemskap i Vi i Villa-klubben

Som medlem i Vi i Villa-klubben får du tillgång till en mängd olika förmåner. Du kan bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet.

 

Användarvillkor

1. Allmänna riktlinjer och regler

 1. Var trevlig, ha roligt och respektera varandra. Dela gärna med dig av erfarenheter, tips och råd i våra artiklar eller i forum.
 2. Det är inte tillåtet att annonsera på Viivilla.se (utan att betala).
 3. De erbjudanden och förmåner du erhåller i ditt medlemskap är personliga och får ej delas vidare.
 4. Du får inte publicera länkar till din blogg på viivilla.se.

2. Etikett

 1. Var artiga och positiva mot varandra samt använd ett vårdat språk.
 2. Beskriv din profil med hjälp av trevliga bilder och sakliga texter. Inga former av pornografi, våld, rasism, annat stötande eller irrelevant material är tillåtet.
 3. Undvik att använda versaler eftersom det uppfattas som om du skriker. Var även försiktig med att använda ironi. Det kan lätt missuppfattas.
 4. Det är inte tillåtet att uppge andra personers namn, kontaktuppgifter eller annan känslig information.

 

3. Upprätta en profil

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du automatiskt Vi i Villas policy och villkor, som du kan läsa här. När du använder någon av de andra tjänsterna på Viivilla.se godkänner du också villkoren.
 2. Viivilla.se och sajtens administratörer förbehåller oss rätten att blockera och/eller radera din profil samt allt innehåll du har laddat upp till Viivilla.se, inklusive foton, videor, ljud och texter, inlägg i gästböcker, foruminlägg, kommentarer, blogginlägg, personliga meddelanden etc. Detta kan ske utan förvarning.
 3. Innehåll du publicerar på Viivilla.se är offentligt och ligger kvar som publicerat på sajten. Du kan inte själv ta bort materialet. Om du av exempelvis personliga skäl behöver ta bort innehåll, kontakta [email protected]
 4. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att eventuella krav och/eller straffrättsligt ansvar för material du har laddat upp, inklusive upphovsrätt, överförs till dig. Du godkänner också att Bonnier Publications AB inte hålls ansvariga för dina handlingar på Viivilla.se så långt möjligt enligt svensk lagstiftning.
 5. Viivilla.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller redigera villkoren och du godkänner att efterfölja alla tillägg och revideringar. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad med våra villkor. Du hittar dem alltid längst ned på webbsidan.

4. Din profil

 1. Du måste vara 18 år för att upprätta en profil på Viivilla.se.
 2. Du är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter.
 3. Var respektfull gentemot andra användare och administratörer. De lägger mycket tid och ansträngning på Viivilla.se av egen fri vilja. Viivilla.se är avsedd att vara en positiv och trevlig upplevelse för alla.
 4. Viivilla.se registrerar din IP-adress i den händelse villkoren missbrukas och/eller material polisanmäls.
 5. Var dig själv! Du bestämmer själv om du vill vara anonym på Viivilla.se (vi uppger inte ditt riktiga namn, kontaktuppgifter, e-postadress och liknande information utan ditt godkännande). Identitetsstölder är inte tillåtna, oavsett om identiteten tillhör en annan användare på Viivilla.se eller en verklig person.
 6. Din inloggning och ditt lösenord är personliga. Lämna inte ut dina uppgifter till någon annan, då du kan hållas ansvarig för andras handlingar.
 7. Det är inte tillåtet att länka till andra sidor från din profil (Facebook, bloggar, din personliga webbshop osv.). Länkar till olagliga, pornografiska, diskriminerande, rasistiska eller på annat sätt stötande material är inte tillåtna. Det kan leda till att din profil och dess innehåll raderas.

5. Uppladdning av och länkar till material

 1. Viivilla.se och Bonnier Publications är inte ansvariga (under kriminal- eller civilrätt) för material som våra användare laddar upp. Detta ansvar bär användaren.
 2. Det är inte tillåtet att ladda upp material (text, bilder, videor, ljud etc.) som du inte innehar rättigheter till. Uppladdat material till Viivilla.se klassas som spridning, vilket är olagligt såvida inte:
  1. Du själv har producerat materialet.
  2. Du har fått i uppdrag att sprida materialet av den ursprungliga upphovsmannen.
  3. Materialet har en öppen licens, som till exempel GNU, Creative Commons osv.
 3. Alla åsikter faller under svensk lagstiftning, inklusive lagen om diskriminering, material av våldsam eller rasistisk natur, ärekränkning och uppmuntran till olagliga handlingar. Överträdelser beivras.
 4. Det är tillåtet att länka till material från andra webbplatser, inklusive bilder, videor (Youtube etc.) ljud och text, så länge materialet inte inkräktar på upphovsrätten och innehållet inte är av stötande/olaglig natur. Du behöver inte ha rättigheter till spridning för att länka till material.
 5. Genom att ladda upp material till Viivilla.se godkänner du att vi kan återanvända det på Viivilla.se. Dina personuppgifter förblir konfidentiella. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig radera din profil. Det uppladdade materialet kommer fortfarande att vara tillgängligt på Viivilla.se och tillgängligt för återanvändning enligt ovan.
 6. Det är inte tillåtet att ladda upp material med kommersiellt innehåll, inkl. logotyper och länkar. Om du vill annonsera på Viivilla.se ber vi dig att läsa mer på Viivilla.com.

6. Åsikter

 1. Viivilla.se tar inte ansvar för åsikter som framförs av användare. Uppladdat material är alltid ett uttryck för användarens egna åsikter.
 2. Inga former av pornografiskt, diskriminerande, våldsamt, rasistiskt och på andra sätt stötande material är tillåtna. Detta inkluderar text, bilder, ljud och video.

7. E-post- och mobil-aviseringar

 1. När du upprättar en profil på Viivilla.se tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kan innehålla annonser. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på ’Avanmäl’ längst ned i nyhetsbrevet.
 2. När du upprättar en profil på Viivilla.se godkänner du att vi skickar aviseringar till dig via e-post och/eller sms, när du mottar personliga meddelanden, någon har börjat följa dig, någon har svarat på något av dina inlägg etc. Du kan när som helst avbeställa aviseringarna i inställningarna på din profil.

8. Personuppgiftsbehandling

 1. När du skapar en profil på Viivilla.se samtycker du till att vi kontaktar dig med marknadsföring, som exempelvis erbjudanden från våra samarbetspartners inom allt från bygg till trädgård och inredning via brev, telefon och elektroniska medier (d.v.s. e-post, sms). Du kan även komma att mottaga marknadsföring för vin. Du kan när som helst avregistrera dig från ett specifikt utskick genom att klicka på länken i botten av mejlet, och återkalla samtycket genom att kontakta oss. Bonnier Publications AB (556105-0351) är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Läs mer här om Vi i Villas policy och villkor. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter m.m lagras i ett koncerngemensamt kund- och användarregister hos Bonnier AB som äger Vi i Villa. När du upprättar en profil samtycker du samtidigt till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen. Läs mer om det här.

Tänk på att dessa regler är till för att alla ska tycka att det är intressant och underhållande att besöka Viivilla.se - mycket nöje!

Viivilla.se publiceras av Bonnier Publications, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.

Villkoren uppdaterades den 17 november 2017.

Annons